Javne nabavke u Srbiji (9)

Img Foto: CEMA - Luka K.

Ovaj serijal tekstova ima za cilj da čitaoce upozna sa korupcijom, pojavom koja razarajuće deluje na celo društvo, kao i da im pomogne da je prepoznaju i o njoj hrabro govore. U obrađenim tekstovima navedeni su i primeri koruptivnih dela. Svi sadržaji imaju, prevashodno, obrazovnu i preventivnu ulogu.

Javne nabavke čine kupovine roba i usluga za potrebe naručioca - države ili bilo koje firme (ustanove) javnog sektora, najčešće kod firmi iz privatnog sektora. Trebalo bi istaći da je svuda u svetu država, odnosno javni sektor, pojedinačno najveći kupac roba i usluga. Tako je i u Srbiji.

U narednoj tabeli predstavljen je uporedni pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2021. godine. Ovo su zvanični podaci objavljeni u martu 2022. godine na Portalu javnih nabavki, u godišnjem Izveštaju o javnim nabavkama koji je sačinila Kancelarija za javne nabavke Republike Srbije.

Od 1. jula, 2020. godine počeo je da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama usvojen u Skupštini Srbije krajem 2019. godine. Najveća novina je što bi postupak i administracija javne nabavke trebalo da budu pojednostavljeni pa time i troškovi postupka niži. Novim Zakonom je uvedeno elektronsko podnošenje ponuda i prijava za učešće, odnosno kompletno sprovođenje procedure javne nabavke preko internet platforme portala javnih nabavki. Svaki ponuđač, po novom Zakonu, podnosi Izjavu o ispunjenosti uslova koja zamenjuje razne potvrde prikupljane od različitih nadležnih organa. Tom Izjavom on formalno potvrđuje da ispunjava kriterijume i da nije u situaciji koja ga može isključiti iz postupka javne nabavke.

Ugovor se, po novom Zakonu, dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu odnosa cene i kvaliteta. Novina je i da se bez obzira na vrednost nabavke primenjuju isti postupci javne nabavke, s tim što su za nabavke većih vrednosti  duži rokovi za dostavljanje ponuda i prijava za učešće. Odredbe ovog Zakona se ne primenjuju na nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn čija je procenjena vrednost manja od milion dinara, kao i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od tri miliona dinara.

Nova regulativa uvela je i Partnerstvo za inovacije koje bi trebalo  da ubrza javne nabavke u slučaju potrebe za inovativnim dobrima, radovima ili uslugama koje nisu dostupne na tržištu. Takođe trebalo bi i da doprinese razvoju i integraciji transportnih, energetskih, informacionih, komunikacionih i drugih tehnologija u pojedinim sektorima, kao i promovisanje znanja i novih tehnologija u oblasti zdravstva i kulture.

Paralelno sa stupanjem na snagu Zakona o javnim nabavkama istekao je rok do kada su pravna lica i preduzetnici koji se vode u Registru ponuđača kod Agencije za privredne registre (APR) morali da dostave potvrde da nisu osuđivani u proteklih pet godina, kao i da su plaćali porez i obavezno socijalno osiguranje i da nisu u kaznenoj evidenciji MUP-a. Pisci novog srpskog Zakona o javnim nabavkama tvrde da je Zakon usklađen sa zakonima Evropske unije u kojoj, inače, javne nabavke predstavljaju značajno tržište.

Podsećamo da je u okviru predpristupnih pregovora, 13. decembra, 2016. otvoreno Poglavlje 5 koje definiše oblast javnih nabavki. Najvažniji set ocena u Izveštajima Evropske komisije odnosi se na napredak u pregovaračkim poglavljima. Te ocene se zasnivaju na pažljivoj analizi situacije, sa posebnim osvrtom u svakoj oblasti, što znači da u konačnoj oceni primena i dostignuća imaju veću težinu od samog donošenja Zakona.

Sistem javnih nabavki počiva na ključnim principima:

  • transparentnost
  • jednak tretman
  • slobodno tržišno nadmetanje
  • nediskriminacija

Ova načela bi trebalo da se primenjuju na sve postupke javnih nabavki čija konkurentnost i transparentnost pomaže i javnim organima da nabavljaju proizvode i usluge boljeg kvaliteta,  za nižu cenu. Primena adekvatnih postupaka javnih nabavki i velika konkurencija, kada su u pitanju javni ugovori u Evropskoj uniji, umanjuju cene za oko 30%.

Rezultat toga je da se novac poreskih obveznika efikasnije troši, poboljšava se ekonomski razvoj, stvaraju novi uslovi i bolja konkurentnost. Tim putem bi trebalo da krene i Republika Srbija.

 

U nastavku: Percepcija građana o sprovođenju javnih nabavki

Izvor: cemaforum.rs

 

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka na www.cemaforum.rs